Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Dodatki do zasiłku rodzinnego - dla kogo i w jakiej wysokości

Dodatki do zasiłku rodzinnego – dla kogo i w jakiej wysokości

Posted on 20/05/2020 by nemesis

Dodatki do zasiłku rodzinnego przyznawane są, między innymi, w związku z urodzeniem dziecka, samotnym wychowywaniem, rozpoczęciem roku szkolnego czy przebywaniem na urlopie wychowawczym. Przysługują one tylko tym osobom, które mają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego. I podobnie jak w jego przypadku, decydującym czynnikiem jest wysokość dochodu przypadająca na każdego z członków rodziny. Który nie może przekraczać odpowiednio:

  • 674 zł na członka rodziny miesięcznie;
  • 764 zł na członka rodziny miesięcznie (jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo o znacznym),

Oba wnioski można złożyć równolegle.

Warto jednak pamiętać, że ewentualne przekroczenie progu dochodowego nie oznacza automatycznej utraty pełnego prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. Zmniejszyć może się jedynie jedynie ich wysokość.

Rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego

Z tytułu: Urodzenia dziecka

Dodatek ten wynosi 1000 zł i jest to zupełnie inne świadczenie niż becikowe, którego wysokość to również 1000 zł. Świadczenia mogą być przyznane równolegle jeśli dana osoba spełnia wszystkie wymagania.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, wyłącznie jeżeli kobieta znajdowała się pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Fakt ten muszą potwierdzić zaświadczenia lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną.

Opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 6 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do ukończenia 18 lat.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Osoba ubiegająca się o dodatek musi być na urlopie wychowawczym.

Samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  1. Dziecko wychowuje samotnie matka, ojciec, opiekun faktyczny lub prawny dziecka.
  2. Na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty.
  3. Niezasądzenie alimentów jest spowodowane śmiercią drugiego rodzica, tym, że ojciec dziecka pozostaje nieznany lub w przypadku gdy  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie, które jest uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Jego celem jest pokrycie podwyższonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności

2) od 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Rozpoczęcia roku szkolnego

Ten rodzaj dodatku ma za zadanie częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Warto pamiętać, że pobrać go można również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Starać można się o niego raz w roku.

Wniosek o wypłatę dodatku złożyć należy do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Okres zasiłkowy kończy się 31 października.


Marek Matuszek – 4profit.com.pl

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *